Styrdokument
Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 99 KB Lotterikontrollant.pdf 2015-09-08 16:02

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2015-08-24 Kommunstyrelsen Fritids- och kulturchef Kommunövergripande