Styrdokument
Kommunalt lönebidrag till föreningar - normer       


Handläggning i lönebidragsärenden


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 67 KB Styrdokument, lönebidrag.pdf 2015-09-08 15:06

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2015-08-24 Kommunstyrelsen Fritids- och kulturchef Kommunövergripande