Styrdokument
Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn       


Information till brukare och stöd till berärd personal


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 74 KB Fritidshemregltaxtillampn.pdf 2013-09-17 10:44

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2013-08-26 Kommunstyrelsen Skolchef Skola