Styrdokument




Taxa för tillsyn enl lagen om sprängämnesprekursorer        





  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 65 KB Taxa tillsyn sprängämnespre.pdf 2017-01-02 14:09





Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2016-12-15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning